កិច្ចប្រជុំកំពូលពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគអាស៊ាន
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៩-១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

asean cambodia

Cambodia's ASEAN Chairmanship

Remarks by Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, at the Handover Ceremony of the ASEAN Chairmanship to Cambodia 28 October 2021, via Video Conference

Your Majesty the Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Chair of the Meeting;

Excellencies ASEAN Leaders;

Excellencies, Ladies and Gentlemen!

News and Information

Meeting calendar

There are currently no events.

Gallery